• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Informatie over herroepingsrecht en herroepingsformulier

Inhoudsopgave
Consumenten hebben naar volgende maatstaven een herroepingsrecht, waarbij als consument elke natuurlijke persoon geldt, die een transactie afsluit voor doeleinden, die overwegend geen verband houden met hun commerciële noch met hun zelfstandige beroepsactiviteiten:

A. Instructies aangaande het herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht, deze overenkomst binnen veertien dagen zonder aangifte van beweegredenen te herroepen.
De herroepingsstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland, Telefoon: +49 7731 939 839 1, E-mail: [email protected]) via een op ondubbelzinnige wijze geformuleerde verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende, de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.
Gevolgen van de herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij von u hebben ontvangen inclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten, die eruit ontstaan, dat u een andere leveringsvorm als de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddelijk en binnen maximaal veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, het zij dan dat met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang, welk het eerdere tijdstip is.
U dient de goederen onmiddelijk en in elk geval binnen maximaal 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, naar ons terug te sturen of bij ons af te geven. De termijn geldt als in acht genomen, wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
U moet voor een eventueel verlies aan waarde van de goederen alleen dan opkomen, wanneer dit verlies aan waarde op een voor het beoordelen van de aard, eigenschappen en werkwijze der goederen niet noodzakelijke omgang met hen kan worden teruggeleid.
Uitsluiting respectievelijk verval van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen, die niet voorgefabriceerd zijn en voor wiens vervaardiging een individuele keus of bepaling door de consument maatgevend is of die onmiskenbaar op de persoonlijke behoeftes van de consument zijn toegesneden.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van producten, wanneer deze na de levering vanwege hun aard ondeelbaar met andere goederen werden vermengd.
Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten, die op het tijdstip der afsluiting van het contract tot geen lidmaatschapsstaat van de Europese Unie horen en wier uitsluitende residentie en leveradres op het tijdstip van afsluting van het contractd buiten de Europese Unie liggen.
Algemene opmerkingen
1) Vermijdt u alstublieft beschadigingen en verontreiniging van de goederen. Zendt u de goederen alstublieft voor zover mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruikt u indien nodig een beschermende buitenverpakking. Wanneer u de originele verpakking niet meer in uw bezit heeft, zorgt u alstublieft met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
2) Zendt u de goederen alstublieft voor zover mogelijk niet ongefrankeerd aan ons terug.
3) Neemt u er alstublieft nota van, dat de voorgenoemde cijfers 1-2 geen voorwaarden voor een werkzame uitoefening van het herroepingsrecht zijn.

B. Formulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuurt u het naar:
Webcraft GmbH
Industriepark 206
78244 Gottmadingen
Duitsland

E-mail: [email protected]
Hiermee herroep(en) ik/wij de door mij/ons afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen/het volbrengen van de volgende dienstverlening:Bestelnummer / Rekeningnummer:


Besteld op / ontvangen op:


Naam van de consument(en):


Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument (uitsluitend bij papieren mededeling):Datum: